Tag: #hayonha

#Hayonha

#Hayonha

Với tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19 khắp thế giới, Việt Nam cũng như các nước bạn trên thế giới cùng nhau tìm cách phòng chống lây lan dịch Covid-19 và trong đó có lời tuyên truyền đến mọi người là Hãy Ở Nhà, hagtag #Hayonha #Stayhome, Như một lời kêu gọi cùng nhau chung sức chống dịch…

Read more